สพม.๑๐ ปันน้ำใจช่วยภัยโควิท

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  พร้อมด้วย นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ่ยมศึกษา เขต ๑๐ และบุคลากรในสังกัด ได้นำ “สบู่สมุนไพร” ซึ่งเป็นสิ่งของอุปโภคบริโภคไปใส่ในตู้ปันสุข ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒๐ เพื่อให้ผู้ประสบความเดือดร้อนและผู้ขาดแคลน จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙  (โควิด-๑๙)  ได้นำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดในครั้งนี้