ตัวแทน สพฐ.เยี่ยมบ้านนักเรียนในการเรียนระบบออนไลน์ฯ

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  ได้นำคณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ พร้อมด้วย นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน เดินทางไปให้ความช่วยเหลือและเป็นตัวแทนนำกระเช้าของขวัญจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  ให้กับนักเรียนโรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นางสาวศิริลักษณ์ ฤทธิ์บัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ และนายชัชพงศ์ ฤทธิ์บัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑  ทั้งนี้  ได้มอบทุนเพื่อช่วยเหลือครอบครัว จำนวน ๓,๐๐๐ บาท  เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

https://drive.google.com/drive/folders/14XIz5QWCkII6Cf1veKjzoeNOcHeBCH0k