ประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเพชรบุรี

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ พร้อมด้วย นายการุณ ชูช่วย  นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ในสังกัด ร่วมประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเพชรบุรี  ทั้งนี้ เพิ่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ และ ๒ คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอในจังหวัดเพชรบุรี  โดยมี นางคนึงลักษณ์ แสงประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔