สพม.39 ร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วย นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานกาณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อรับฟังข้อราชการเร่งด่วนเกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอนทางไกลและเพื่อให้การปฏิบัติงานในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความชัดเจนเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ตลอดจนสอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาแต่ละพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ พร้อมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39