สพป.ลำพูน เขต 1 ประชุมข้าราชการในสังกัด

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุม ข้าราชการในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 โดยได้ทำการประชุมบูรณาการในเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การติดตามความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) การรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สพฐ. ผ่านระบบ e – MES และการกรอกข้อมูลแบบติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. เพื่อชี้แจงให้ข้าราชการในสังกัดฯ ทราบ และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563