สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมพิธี MOU ด้านการพัฒนาวิชาชีพแบบ PLC ของคุรุสภา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในฐานะหัวหน้าโครงการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ปี 2563 และศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงานโครงการ ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ รับชมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และการประชุมชี้แจง เรื่องการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดย ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานพิธี

โครงการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2563 เป็นความร่วมมือกันระหว่าง 5 องค์กรหลัก ประกอบด้วย 1.สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2.บริษัทเซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด 3.ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ 4.บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด 5.บริษัท เอดดู พาร์ค จำกัด โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มีประกาศ เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2563 เชิญชวนหน่วยงานทางการศึกษาเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนฯ เป็นเครือข่ายการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานทางการศึกษา และเครือข่ายระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีเครือข่ายที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับทุนอุดหนุนการดำเนินโครงการ จำนวน 125 เครือข่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  ได้รับการคัดเลือกเป็นเครือข่ายดำเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนดำเนินโครงการ “ขับเคลื่อนการบูรณาการวิทยาการคำนวณในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้ COLA Model และกระบวนการ PLC”

https://www.facebook.com/pg/educationplk1/photos/?tab=album&album_id=3793265697410308

ปชส.สพป.พิษณุโลก เขต 1 : ภาพ/ข่าว