สพม.39 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ประธานสหวิทยาเขตพุทธชินราช พร้อมด้วยนายวิโรจน์ รอดสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ,นายสุวัฒน์ สัตย์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา,ดร.สมเจตน์ พันธ์พรมและนางสาวพชรณัท เกตุรัตน์ ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตพุทธชินราช นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เพื่อติดตามการเรียนออนไลน์ สำรวจสภาพปัญหา อุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล และกำกับดูแลช่วยเหลือสนับสนุนและแก้ปัญหาร่วมกับสถานศึกษา

 

Alisa Pratumpo