ที่ปรึกษา สพฐ. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน สพป.สกลนคร เขต ๑

ปรึกษา สพฐ. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 1 ติดตามผลการทดลองเรียนทางไกลในช่วง COVID-19
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ เรื่อง การตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ณ ห้องประชุม 1 พระญาณเวที ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยมีนายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 รองผู้อำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัด ศึกษานิเทศก์ ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน สะท้อนผลการดำเนินงาน และปัญหาที่เกิดขึ้น ในช่วงการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด 175 แห่ง นักเรียน 36,082คน จากการสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่เข้าสู่สถานการณ์ปกติ พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมเปิดเรียน ร้อยละ 71.43 ครูมีความพร้อม ร้อยละ 86.29 นักเรียนมีความพร้อม ร้อยละ 71.63 และจากสถานการณ์ปัจจุบัน รูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนวนวันเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 มี 2 รูปแบบคือ รูปแบบที่หนึ่ง ให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน ร้อยละ 62.29 และรูปแบบที่สอง จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยให้นักเรียนมาเรียนปกติที่โรงเรียน เรียนผ่านโทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 37.71
ในการตรวจราชการครั้งนี้ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ได้ลงพื้นเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลจากความร่วมมือกันของโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่มีทัศนคติเชิงบวก โดยเฉพาะผู้ปกครองที่เห็นว่าการเรียนทางไกลตามนโยบายในครั้งนี้ ช่วยให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการเรียนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนจริง จากการลงพื้นที่ พบวา ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร เครื่องโทรทัศน์รุ่นเก่า ไม่สามารถรับจานดาวเทียมได้ ผู้ปกครองประกอบอาชีพนอกบ้าน ไม่มีสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์รับสัญญาณ ไม่มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองที่อยู่ต่างจังหวัด ผู้ปกครองมีความกังวลในการเรียนและไม่รู้ระบบการเรียนทางไกล DLTV ครูต้นทางอธิบายเนื้อหาเร็วเกินไป สถานที่นั่งเรียนไม่เหมาะสม เด็กบางคนไปทำงานกับผู้ปกครองที่ต่างจังหวัดทำให้ติดต่อไม่ได้ ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยครูออกเยี่ยมบ้านให้คำแนะนำการติดตั้งและปรับจูนเครื่องรับสัญญาณ แจ้งเวลาและช่องทางรับชมย้อนหลัง จัดทำใบงานประกอบการเรียนรู้ พร้อมจัดส่งให้นักเรียนทางแอปพลิเคชันไลน์ นอกจากนี้ ครูยังได้สอนอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม พร้อมนำโต๊ะเก้าอี้ ไปอำนวยความสะดวก ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง ประสานงานผู้ปกครองและนักเรียนให้เข้าเรียนตามตาราง และมีการเช็คชื่อนักเรียนในกลุ่มไลน์ของแต่ละชั้นเรียน ส่วนนักเรียนที่ไม่ความพร้อมในการเรียนทางไกล ทางโรงเรียนได้แก้ปัญหาโดยจัดทำใบงานและนัดหมายส่งใบงานทุกวันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาฯ ได้เน้นย้ำกับคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ให้เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 นี้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในรูปแบบใด เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาของนักเรียนให้ดำเนินไปได้ ตามแนวทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ว่า โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้