สพป.ระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และเยี่ยมสถานศึกษา

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่ประสานความร่วมมือเรื่องการจัดการเรียนการสอน เนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวังจันทร์ ซึ่งมีนักเรียนของโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม ไปใช้บริการ WIFI ในการเรียนระบบทางไกล ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ขอขอบคุณ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวังจันทร์ ที่ให้การสนับสนุนนักเรียนในการเรียนระบบทางไกล ดังกล่าว  พร้อมนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม พบปะพูดคุย ให้กำลังใจ แนะนำ รับทราบปัญหาในในการดำเนินงานของโรงเรียน