ประชุมทางไกล ศูนย์เฉพาะกิจ การจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายชาญชัย ทองแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 นายสุคิด พันธุ์พรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจ การจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ศูนย์เฉพาะกิจ การจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. ( DOC ) อาคาร สพฐ.