สพม.39 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ศูนย์เฉพาะกิจการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ศูนย์เฉพาะกิจการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ สนับสนุน แก้ไขปัญหาร่วมกับโรงเรียน