สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 3  เปฺ็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินฯ ITA Online 2020 ตามเกณฑ์การประเมิน แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Trans parency : IIT) จากบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ทำงาน ครบ 1 ปีขึ้นไป และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency : OIT) จำนวน 43 ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ในการนี้ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการฯ เตรียมพร้อมรับการประเมินในระบบ Online เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3