สพป.ลพบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ งบดำเนินงาน รายการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ภายในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 นางสาวศิรินทิพย์ ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ งบดำเนินงาน รายการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ภายในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 ซึ่ง สพฐ. มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ระบบไฟฟ้า-ประปา ภายในอาคารเรียนอาคารประกอบให้สามารถใช้งานได้ปกติ มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลพบุรี เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม โดยขอในลักษณะของงบดำเนินงานตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ กำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขรายการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้ จำนวน 73 โรงเรียน เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1..น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)