สพม.39 ร่วมประชุมทางไกลซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยนายคณิน อุดมความสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศและนายวรรณุกร แพงน้อย เจ้าหน้าที่ ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมประชุมทางไกลซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายมานะ เตียวแช ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการจัดประชุมทางไกลฯ ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

Alisa Pratumpo