สพฐ. ตรวจความพร้อมบริหารจัดเรียนการเรียนการสอนทางไกล สพท. ในจังหวัดเชียงราย