สพป.ลพบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมตาม Road map โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ของ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1 มิถุนายน  2563 เวลา 08.30 น. ดร.มโน  ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และนางรัตนมารินทร์  สืบสายทองคำ  ดร.ประชา  แสนเย็น                       นายจิมจง  ทองคำวัน รอง สพป.ลพบุรี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา  จัดกิจกรรมตาม Road map โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม       และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ของ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยเป็นกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญา เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และรับฟังปาฐกถาจาก ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเป็นประจำทุกวันจันทร์ ในเวลา 09.00 น. ดร.มโน  ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธาน ในการลงนามข้อตกลง    ความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  ผอ.กลุ่ม/หน่วยภารกิจ และบุคลากรทางการศึกษา ในการร่วมมือด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  สู่องค์กรคุณธรรม    และความโปร่งใส  เสริมสร้างระเบียบวินัยการเป็นข้าราชการที่ดี  จากนั้น ดร.มโน  ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2