สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  เพื่อมอบนโยบายและกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติที่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีมาตรฐาน จำนวน  5 เป้าหมาย 15 จุดเน้นสู่การปฏิบัติ ที่สอดคล้องนโยบายของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของรัฐบาล เป้าหมายสำคัญคือพฤติกรรมนักเรียนทางบวกที่ยั่งยื่น มั่นคง “มุ่งสู่ดาวดวงเดียวกัน” ที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา ที่เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ประธานเครือข่าย และบุคลากร ในสังกัด เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2561 ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ