ผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วย ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39,ดร.สุริยา จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ให้การต้อนรับ ดร.สุทิน แก้วพะนา ผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 17 กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเปิดภาคเรียน 1 ก.ค. นี้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการกำหนดใหม่ หรือ New Normal และคำนึงถึงความสะอาดเป็นหลัก โดยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ไปตรวจโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เพื่อตรวจติดตาม การจัดห้องเรียนและสภาพห้องเรียน การดำเนินการตามมาตรการและแนวทางต่างๆ ในการดูแลนักเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตลอดจนถึงการเตรียมการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite ,On-Air ,Online ทางผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำชับให้โรงเรียนแต่ละแห่ง เมื่อเปิดภาคเรียนแล้ว ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิเด็กนักเรียนเป็นประจำ มีจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ควรงดการเรียนการสอนในพื้นที่แออัด และงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม จัดห้องเรียนให้มีระยะห่าง เพื่อสร้าง Social Distancing เป็นต้น