สพป.อุดรธานี เขต 2 นำร่อง เปลี่ยนสำนักงานกระดาษ ให้สมาร์ทด้วยระบบ Paperless

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการกำหนดกรอบรายการงบประมาณ ปี 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2

การประชุมครั้งนี้ สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้นำร่อง เปลี่ยนสำนักงานกระดาษ ให้สมาร์ทด้วยระบบ Paperless โดยการใช้ระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษ และก้าวเข้าสู่การเป็น Paperless office ใช้แนวคิดในการลดการใช้กระดาษในทางตรง ลดการตีพิมพ์เอกสาร ลดการจัดเก็บจากการใช้พื้นที่ ไปสู่กระบวนการแบบดิจิทัลโดยสมบูรณ์ ใช้การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล การจัดเก็บเอกสารบน Cloud Server เพื่อสนองนโยบาย สำนักงานอัจฉริยะ ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน