สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อให้ความเห็นชอบรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัด ๘๗ โรงเรียน พร้อมทั้งแจ้งเกี่ยวกับโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET NT RT ผลการสังเคราะห์ SAR ปี ๒๕๖๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ และพิจารณาโครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒