สพฐ.จัดประชุมหารือประเด็นที่กระทรวงการคลังตอบข้อพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมหารือประเด็นที่กระทรวงการคลังตอบข้อพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม1 ชั้น2 สพฐ.4 โดยทางคณะจะส่งผลความคิดในที่ประชุมให้กับกรมบัญชีกลางพิจารณาความเป็นไปได้อีกที