ผอ.สพก.จชต.พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ณ โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ จังหวัดนราธิวาส

นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผอ.สพก.จชต.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพร้อมทั้งให้กำลังใจ และรับฟังปัญหาอีกทั้งให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลากรโรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ จังหวัดนราธิวาส

โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ  เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่เกาะ)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 (สพป.นราธิวาส เขต 2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันบริหารงานโดย นางสิริลักษณ์  ชาแท่น  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ  ในปีการศึกษา 2565 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 116 คน มีข้าราชการครู 7 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน  พนักงานราชการ 5 คน และอัตราจ้าง 2 คน  รวม 15 คน เปิดทำการเรียนการสอนในระดับอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6  โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้กับนักเรียน จำนวน 9  ฐานการเรียนรู้ ได้แก่  ประมงสุขีวิถีพอเพียง   เสบียงชาวเล   รีโนเวทเศษไม้   ปรับผืนทรายให้เป็นผืนผัก  สานฝันสรรอาชีพ  ผันวัสดุให้เป็นผลิตภัณฑ์  เด็กน้อยร้อยปัก  ออมดีมีทุนเพิ่มพูนทรัพย์ และอร่อยเต็มคำนับเงินเต็มมือ ซึ่งฐานการเรียนรู้ดังกล่าวได้จัดการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียน โดยกระบวนการสอนแบบ  Active Learning   มีความสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และตรงตามความต้องการของชุมชน