สพป.ชัยนาท ขับเคลื่อนพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน รุ่นที่ 1

ขับเคลื่อนพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน รุ่นที่ 1

สพป.ชัยนาท นำโดย ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ขับเคลื่อนพร้อมนำนโยบาย สพฐ. สู่การปฏิบัติในการลดภาระงานของครู เพื่อให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่หลักในด้านการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามนโยบายของ สพฐ. โดยจัดอบรมพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ แก่ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด รุ่นที่ 1 แก่ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนและผู้บริหารสถานศึกษา ในศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 – 2 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 พร้อมบรรยายพิเศษ ซึ่งการอบรมดังกล่าวมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งทักษะ กระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของโรงเรียนและป้องปรามการทุจริตโดยมิชอบ