MOU การปฏิบัตงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยนายวณัฐพงศ์ ทองคำ ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา (MOU) เพื่อนำไปใช้ในการประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สายงานบริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39