สพม.21 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 5/2561 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

         วันที่  29 พ.ย.61 เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังสี  ชั้น  3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย – บึงกาฬ) นายสมใจ  วิเศษทักษิณ  ผอ.สพม.เขต 21 เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  (56 แห่ง)  ครั้งที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2561  พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีและดีมาก  จำนวน 8 โรงเรียน,  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดำรงตำแหน่งใหม่จำนวน  4 คน จากนั้นได้นิมนต์พระครูภาวนาธรรมโฆษิต เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดหนองคายแสดงธรรมเทศนาก่อนการประชุม

             ที่ประชุมได้เสนอเรื่อง  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย  ได้นำเสนอข้อมูลโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  (Zero Waste School),  เชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสอบบาลี  ส่งเสริมพระพุทธศาสนา,  เตรียมรับการประชุม  ครม.สัญจร ในวันที่  12 – 13 ธันวาคม 2561  ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,   นำเสนอโครงการพระราชรัตนาลงกรณ์  เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย  ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน  100,000 บาท  ปรับปรุงห้องประชุมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 21

                จากนั้น  ผอ.สพม.เขต 21  ได้เน้นย้ำผู้บริหารเรื่อง  ขยายผลการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  (เรียนจบแล้วมีงานทำ),  โรงเรียนต้องพัฒนาครูแกนนำและครูผู้สอนให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีวินัย  มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมที่ส่งผลต่อการประกอบอำชีพ, ยกระดับการเรียนรู้ใน  8 กลุ่มวิชา,  ลดจำนวนนักเรียนติด 0 ร มส. ออกกลางคัน   และดำเนินโครงการ  1 โรงเรียน  1 อาชีพ  ในการทำงานของปีการศึกษา 2562