สพม.22 ลงพื้นที่ต้อนรับที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในวันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัยและคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาหลังเปิดภาคเรียน กรณีพิเศษ Covid-19 บูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงสาธารณสุข ในการนี้ นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร รองผู้อำนวยการสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 พร้อม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ โดยมีนายชาตรี ประดุจชน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภราชวิทยาลัย มุกดาหาร กล่าวต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินของสถานศึกษา หลังเปิดภาคเรียน กรณีพิเศษ Covid -19 ทั้งนี้ได้มีคณะ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.22 (จังหวัดมุกดาหาร ) ครูและบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณ์วิทยาลัยมุกดาหาร ให้การต้อนรับพร้อมรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯดังกล่าวด้วย