พิธีเปิดค่ายสภานักเรียนและทักษะชีวิต สพม.22 ประจำปี 2563

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563  ณ หอประชุมจุลณี โรงเรียนธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นายจักราวุธ  สอนโกษา ผอ.สพม.22  มอบหมายให้  นายอิทธิพัทธิ์  อรรคสาร  รอง ผอ.สพม.22  เป็นประธานพิธีเปิดค่ายสภานักเรียนและทักษะชีวิตตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนตามศาสตร์พระราชาสู่ทักษะชีวิตและค่านิยมคนไทย 12 ประการ ประจำปี 2563  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ประธานสภานักเรียน และรองประธานสภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 78 โรงเรียน  รวม 156 คน ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนในสถานศึกษา จำนวน 78 คน และคณะกรรมการสภานักเรียน สพม.22 จำนวน 40 คน รวมทั้งสิ้น 274 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการสภานักเรียนในสถานศึกษา เป็นแกนนำขยายผลในเรื่องกิจกรรมค่านิยมคนไทย 12 ประการ งานประชาธิปไตย ทักษะชีวิต การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการค้าประเวณี  งาน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  สิทธิพลเมืองไทย  กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา และเยาวชนจิตอาสา ทำกิจกรรมจิตอาสาบริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมมหาวรวิหาร  พร้อมทั้งจัดพิธีประกาศเจตนารมณ์สภานักเรียน  สพม.22