สพม.19 เตรียมความพร้อมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 (มีคลิป)

เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า ชั้น 3 สพม.19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ และเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กว่า 100 คน โดยมีนายปฐมพงษ์ สมอฝาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

นางนุชนารถ อังคกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา ได้มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เช่น ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา อาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผลการเรียน และได้มีการประมวลรายงานผล เพื่อเป็นฐานข้อมูลและสารสนเทศในการบริหารจัดการการศึกษา การจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในรูปแบบของเว็บไซต์ของโรงเรียนซึ่งทำให้เกิดการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนด้านการศึกษาแก่สาธารณชน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยเป็นการอบรมการจัดทำระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) , ระบบข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง (B-Obec) , ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS) และระบบคัดกรองนักเรียนยากจน (CCT) โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับผิดชอบงานด้านข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด 52 โรงเรียน กว่า 100 คน และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล DMC, EMIS, B-Obec, CCT คือ นายปิยะวัฒน์ แสนบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย , นายพุทธพงษ์ เสวะนา ครูโรงเรียนนาวังศึกษาวิช อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู , นายธงศักดิ์ มาศรี  ครูโรงเรียนหนองหินวิทยาคม อ.หนองหิน จ.เลย และบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยวิทยากร

………………………………………………………………

ขอขอบคุณข้อมูลจากนายณัฐพงศ์ บุญเหลือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สพม.19