สพม.39 สอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

วันที่ 9 กรกฎคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 14 อัตรา ดังนี้ 1.วิชาเอกเกษตรกรรม(พืชศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา 2.วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา 3.วิชาเอกดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา 4.วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา 5.วิชาเอกการจัดการ จำนวน 1 อัตรา 6.วิชาเอกสารสนเทศศึกษา จำนวน 1 อัตรา 7.วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 8.วิชาเอกรัฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 9.วิชาเอกการตลาด จำนวน 1 อัตรา 10.วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา 11.วิชาเอกการจัดการธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา 12.วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 13.วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 1.นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา 2.นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา 3.นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา โดยดำเนินการเลือกสรร ภาค ก ประเมินประวัติและผลงาน และภาค ข ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กล่าวว่าจากการตรวจเยี่ยมสนามสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้มีมาตรการป้องกันการทุจริตในการเลือกสรรพนักงานราชการ และ มาตรการป้องกัน เฝ้าระวังไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีจุดคัดกรองผู้ที่จะเข้าสอบ ด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกายและสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคน นอกจากนี้ ยังมีมาตรการในการป้องกันการทุจริตในการสอบ หากมีเหตุการณ์ที่ส่อในทางทุจริต หรือผู้แอบอ้างช่วยเหลือสอบผ่านให้แจ้งโดยตรงได้ที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 9494 6555