ร.ร.เลยอนุกูลวิทยา สพม.19 จัดกิจกรรม “วันรักษ์โรงเรียน”

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันรักษ์โรงเรียน” ของโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ.เมืองเลย จ.เลย โดยให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้ ประกอบด้วย ต้นพยุง แคนา ยางน้ำ รอบบริเวณถนนภายในโรงเรียน ปลูกหญ้าแฟก และปลูกหญ้าสนามฟุตบอล เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียน อีกทั้งเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในเดือนมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายอุเทน ขันติยู ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ครู นักเรียนให้การต้อนรับ และมีนายเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าปลัดชวโรจน์ อติจิตโต เจ้าอาวาสวัดป่าศรีผดุงวนาราม นายปรีชา ศรีวิไลลักษณ์ และครอบครัว นายณัฐภณ เหลืองวงศ์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดเลย นายพิพัฒน์พงศ์ วันทา สมาชิกสภาจังหวัดเลย นายโกสินทร์ โกมลไสย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฟากนา คณะครูกลุ่มลายคราม และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

………………………………………………..

ขอขอบคุณข้อมูลจากนายอุเทน ขันติยู ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม.19