สพป.ลำพูน เขต 1 อบรมพัฒนาธุรการโรงเรียนด้วยระบบ VDO Conference

นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ด้วยระบบ VDO Conference เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับการบริการการศึกษา สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ ( G-Code) ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายคน ( DMC) 2563 และระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ฺฺB-OBEC) แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการในโรงเรียน โดยมี นายกนกศักดิ์ กระแส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นวิทยากร ห้องประชุม Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563