สพฐ.ติดตามความก้าวหน้าโครงการ English For All รร.สะพานที่ 3

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1พร้อมด้วยนายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และนางสาววรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโครงการภาษาอังกฤษของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับคณะนิเทศ กำกับติดตาม ความก้าวหน้าโครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้ (English For All ) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ นายวีรศักดิ์ สมัครสมาน และ นางสาวโสภา สกุลสันติธรรม สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งออกติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการดำเนินการจ้างครูชาวต่างชาติเพื่อสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้ (English For All ) ของโรงเรียนสะพานที่ 3 มีนางดลนภา ท้วมยัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสะพานที่ 3 ให้การต้อนรับ ตอบข้อซักถาม สรุปรายงานการดำเนินงาน พร้อมนำเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน.
ปชส.พิษณุโลก เขต 1:ภาพ/ข่าว