รมว.ศธ. เปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ (ศคพ.)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.) โดยทำการเปิดแพรคลุมป้ายและเยี่ยมชมศูนย์ฯ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นเดินทางไปร่วมประชุมและมอบนโยบายขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. นายวราวิช กําภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น รวมถึงผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาเป็นอันดับ 1 โดยศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นหน่วยงานที่ทรงพลัง สามารถปฏิบัติงานเชิงรุกทั้งในเรื่องการป้องกัน แก้ไขปัญหา การปราบปราม และการช่วยเหลือเยียวยา โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

“ตนขอฝากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศ ขอให้ร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางเพศกับนักเรียนนักศึกษา ให้คำแนะนำ ตักเตือน จัดระบบสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความอบอุ่นและปลอดภัย คุณครูทุกคนร่วมกันสร้างความรัก ความไว้วางใจ ความศรัทธา และเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนนักศึกษาได้รับการศึกษาเรียนรู้ มีทักษะ มีความสามารถ และมีคุณลักษณะที่ดี เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป” รมว.ศธ. กล่าว

ขณะที่นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ตามที่ รมว.ศธ. มีนโยบายที่ชัดเจนในการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิด โดยจัดตั้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ให้เป็นหน่วยงานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาในสังกัดหรือในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจอันเนื่องจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากครู ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา บุคคลซึ่งปฏิบัติงานอื่นๆ ในสังกัดหรือในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

“นับตั้งแต่จัดตั้งศูนย์ฯ มานั้น ได้มีผลการดำเนินการด้านการปราบปรามเป็นที่ประจักษ์ โดยมีผู้ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน และถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั่วคราว จนกว่าการดำเนินการทางวินัยจะเสร็จสิ้น จำนวน 13 ราย อยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน 1 ราย และระหว่างเด็กด้วยกัน จำนวน 2 ราย  ซึ่งการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นที่รับรู้ มีการสื่อสารกันในวงกว้าง ส่งผลดีต่อการไม่เกิดปัญหาใหม่ และปัญหาเก่าได้รับการสะสางด้วยความ “รวดเร็ว รอบคอบ เด็ดขาด” ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และไว้วางใจต่อการแก้ไขปัญหาของกระทรวงศึกษาธิการ” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน