สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ โดยใช้กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ เขาสก เรนฟอเรส รีสอร์ท อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจัดประชุมฯ ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2561 ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ มีหน้าที่เป็นวิทยากรแกนนำและจัดกิจกรรมตามแนวทางที่กำหนดสำหรับบุคลากรทุกคนในสำนักงาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในระดับภูมิภาคและระดับเขตพื้นที่ ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ การประชุมฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนขยายผลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่มีการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีประสิทธิภาพ เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในองค์กร ผู้บริหาร บุคลากรในสำนักงานปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ มีสัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรในองค์กร บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมองค์กรมีบรรยากาศในการทำงาน มีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายขยายผลให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ ผู้เข้าร่วมประชุมฯประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 76 คน