สพม.19 สร้างความเข้าใจ ITA Online

เมื่อเร็ว ๆนี้  ที่ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.19  นายปฐมพงษ์ สมอฝาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)”  โรงเรียนในสังกัด จำนวน 52 โรงเรียน เพื่อให้ครูผู้ดูแลระบบเว็บไซต์โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ตามเกณฑ์การประเมิน และเพื่อให้โรงเรียนสามารถประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ได้อย่างถูกต้อง และผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

…………………………………

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก ศน.มยุรี ยลสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.19