สพฐ. ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ต้นแบบ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ปรึกษา รมว.ศธ.) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ต้นแบบ (ครั้งที่ 2) โดยมี นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ นางกัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ และคณะทำงานเข้าร่วม

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ให้ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด จํานวน 185 ศูนย์ ซึ่งจะมีการเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ต้นแบบ ในวันที่ 5 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน