ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธาน การประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563 เรื่องโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพสู่ประชาคมอาเซียน  ที่ประชุมได้มีมติเป็น เอกฉันท์ กำหนดการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา มืออาชีพสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 9 – 11 กันยายน 2563 ณ จังหวัด ราชบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน การดูงาน ตามกิจกรรมการศึกษาดูงานดังนี้ 1.โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2.โรงเรียนขนาดเล็ก 3.โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จากนั้น นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และนางนิสา อินพล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ได้แจ้งข้อราชการในการปฎิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด