สพป.เชียงราย เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการ คุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลใน 102 โรงเรียน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรายละเอียดการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคคลกร 102 โรงเรียน พร้อมร่วมกันวางแผนการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย