สพป.ชบ3 : การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ โดย ดร.วันชัย บุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีนายบุญเพชร วันนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ผู้รับผิดชอบงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุม โดยมีทีมวิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีมาให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

http://www.chon3.go.th/web/index.php/home/news/2127.html