กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการส่งเสริมโรงเรียนนำร่องเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านมะอึ อำเภอธวัชบุรี

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการส่งเสริมโรงเรียนนำร่องเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านมะอึ อำเภอธวัชบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระบบ และเตรียมความพร้อมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยกระบวนการ PLC การวิจัยการเรียนรู้กิจกรรม Lesson Study ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ และโรงเรียนธรรมจารีนิวาส จำนวน ๓๐ คน วิทยากรประกอบด้วย ดร.วัชระ ป้านภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะอึ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านมะอึทุกคน กิจกรรมประกอบด้วยการนำเสนอนวัตกรรมและการดำเนินงานของโรงเรียน การจำลองกิจกรรม Lesson Study (Plan Do See) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทั้งนี้ ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการได้ร่วมสะท้อนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างหลากหลาย เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ต่อไป

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)