สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้การต้อนรับคณะติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้การต้อนรับคณะติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นำโดยว่าที่ ร.ต.สุระสิทธิ์ กองเมืองปัก ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา พร้อมด้วย นางรัตนา ทูลกลาง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ,น.ส.สุดา จุลเสวก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ,น.ส.เบญจพร บ่อยกระโทก นักวิชาการ ศึกษาชำนาญการ ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธ ศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ได้มาติดตามข้อมูล เกี่ยวกับผลการดำเนินการในระบบ eMENSCR โดยนายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบให้นายสายทอง แตงทิพย์ ศึกษานิเทศก์, น.ส.ธนัญญา สูบโคกสูง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน, พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงาน ร่วมประชุมและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3