สพป.สิงห์บุรี แต่งตั้งตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง มอบหมายตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มี่ตัวตนจริงในห้องเรียน โดยแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการจำหน่ายนักเรียนตามแนวทางที่กำหนดระหว่างวันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2561 และให้แต่งตั้งกรรมการตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย และผู้อำนวยการโรงเรียน โดยให้ดำเนินการตรวจนับ ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ในการนี้ ผู้แทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจนับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามแนวทางดำเนินการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด