สพม.3 พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการ สพม.3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยมีนางสาวณัฐภัสสร โชติสุต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รายงานรายละเอียดว่ามีนักเรียนส่งใบสมัคร จำนวน 22 คน แบ่งเป็นจังหวัดนนทบุรี จำนวน 12 คน และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 10 คน โดยคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้มีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 4 คน แบ่งเป็นจังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาววันวิสา สีตา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี และ นางสาวพัชรา เทียนขาว โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี (สำรอง นางสาวจัสมิน เจ๊ะดาโอะ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวรุ่งทิวา ผูกมิตร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และ นางสาวมุกธิตา โพธิ์ทอง โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” (สำรอง นางสาวณัฐพร คณะวาปี โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”)