ผอ.สพป.สงขลา 2 ติดตาม กตปน.

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 เข้าติดตาม นิเทศการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านปลักคล้า อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมีนางวิภารัตน์ เอี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลักคล้าให้การต้อนรับ และนำคณะกรรมการ กตปน.เข้าตรวจสอบการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในการนี้นางชนกนันท์ จิตประพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมการตรวจและติดตามในครั้งนี้ด้วย