สพป.สงขลา2 อบรมเข้มครูภาษาต่างประเทศ

วันที่ 10  กันยายน 2563  นายสมสุข  เพชรกาญจน์  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญรักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างเป็นกระบวนการ  โดยครูผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Peer Center)  อำเภอคลองหอยโข่ง  จังหวัดสงขลา

โดยนายสมสุข  เพชรกาญจน์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ฯ  ได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำความรู้ที่ได้จากการประชุมไปพัฒนาต่อยอดคุณภาพทางวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ตังผู้เรียนเป็นสำคัญ  ในการนี้นายอุทัย  ปลอดภัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ในฐานะประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา(Peer Center)  อำเภอคลองหอยโข่ง  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการและนำเยี่ยมชมการประชุมดังกล่าว

ณ   ห้องประชุมอาเซียน  โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์  อำเภอคลองหอยโข่ง  จังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว  ว่าที่ร้อยตรีธภกฤศ  จันทสโร  นักประชาสัมพันธ์