สพป.สงขลา 2 เข้าศึกษาดูงาน เพื่อ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง”

เมื่อวันที่ 8 – 9 ธันวาคม พ.ศ.2563

                    นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้มอบหมายให้  นางจิณณาภักดิ์  มักคุ้น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  นำคณะบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 2   เข้าศึกษาดูงาน การบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 และสถานศึกษาต้นแบบ  ภายใต้หัวข้อ  “3 สร้าง 3 เสริม สู่ความยั่งยืน”  และ  “PADET Model”   และได้เข้าศึกษาดูงาน การบริหาร   การจัดการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภายใต้หัวข้อ  “SPIED Model”  เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรต่างหน่วยงาน เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานต่อไป