รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ รร.วัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ อดีตรมว.ศธ. เข้าร่วมในพิธี

นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้นของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน ตลอดจนมีจํานวนห้องเรียนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน มีแหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ จึงก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียน 20 ห้อง ห้องพักครูและสํานักงาน 5 ห้อง และห้องประชุม 1 ห้อง โดยมุ่งหวังว่าอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้นนี้ จะเป็นอาคารที่อํานวยประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา ด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสําคัญ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายสัมพันธ์ชุมชน เพื่อบริการประชาชนและประเทศชาติได้เป็นอย่างดีต่อไป

ทั้งนี้ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พุทธศักราช 2454 ตามดําริบรรดาบุตรธิดา ของท่านปั้น ณ สงขลา วัชราภัย ภริยาหลวงอุปการโกษากร (เวท วัชราภัย) เพื่อเป็นอนุสรณ์และอุทิศส่วนกุศลแก่มารดา ซึ่งนับเป็นโรงเรียนราษฎรแห่งแรก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยได้เปิดการจัดการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลายาวนานมากถึง 109 ปี ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน