สพป.ลำพูน เขต 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตสื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรราที่ 21 และเพื่อให้ครูผู้สอนสามารถผลิตและใช้สื่อนวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 3 สพป.ลำพูน เขต 2