สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ว่าด้วยการใช้ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 พ.ศ.2563

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ว่าด้วยการใช้ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการควบคุมการใช้ห้องประชุม ตลอดทั้งการใช้วัสดุ – อุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม โดยขอข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และเนื้อหาข้อความส่วนใด มีการปรับเพิ่มลดให้เหมาะสมกับบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม