สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 และบรรยายพิเศษ โดยมีนายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ในปีการศึกษา 2564 ครบทุกโรงเรียน(100%) เตรียมพร้อมในการรับการประเมิน ITA และเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีการดำเนินงานที่โปร่่งใส สามารถตรวจสอบได้ผ่านการรายงาน ITA เป้าหมายคือครูวิชาการหรือผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต จำนวน 188 คน คณะวิทยากรนำโดยนางสาวสมลักษณ์ วิจบ ศึกษานิเทศก์และคณะ ในการนี้ท่านประธานฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในกิจกรรมการประกวดผลงานที่เป็นเลิศเครือข่ายโรงเรียนสุจริต จำนวน 5 กิจกรรม